Trung Nguyên Coffee

Vị trí gian hàng: L1 - 104A-105A
Giờ mở cửa: 8h00 - 22h00 hàng ngày
SĐT: 024 6257 3439
Website: http://www.trungnguyen.com.vn/

Trung Nguyên

THÔNG ĐIỆP NHÀ SÁNG LẬP TRUNG NGUYÊN LEGEND

Sự hùng mạnh của một quốc gia Không phải phụ thuộc vào diện tích lớn nhỏ, Không phải phụ thuộc vào dân số ít nhiều, Không phải phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên nhiều hay ít... Mà sự hùng mạnh toàn diện của một quốc gia phụ thuộc vào ba thành tố căn bản: 
I. Độ lớn của Chí hướng, độ lớn của Khát vọng của Quốc gia! 
II. Trí huệ, sự Minh triết của Quốc gia! 
III. Sự Đoàn kết toàn diện của Quốc gia! 
Nhà sáng lập - Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ

 

Chat
1