Thông tin tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVICO HÀ NỘI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

 Công ty Cổ phần Savico Hà Nội tuyển dụng nhân sự cho nhiều vị trí

GIAN HÀNG THỜI TRANG OWEN TUYỂN DỤNG

Gian hàng Thời trang Owen cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.

GIAN HÀNG THỜI TRANG THE BLUES TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Gian hàng thời trang The Blues cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.

GIAN HÀNG MAXXSPORT TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Gian hàng thời trang Maxxsport cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.

THỜI TRANG LINING TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Gian hàng Thời trang Lining cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.

PANTIO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Gian hàng Thời trang Pantio cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.
Chat
1